Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2018

Siedut
9852 3736 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBabson Babson

June 21 2018

Siedut
Siedut
2132 4198

June 14 2018

Siedut
6250 b7b5 500
Reposted fromfapucino fapucino viaprengelbitte prengelbitte

June 12 2018

Siedut
Siedut
6711 2915 500

June 11 2018

Siedut
3564 20c3
Reposted fromtotal1ty total1ty viaorangeugarte orangeugarte

June 09 2018

Siedut
It always works! <3 || x
Reposted fromrickymp rickymp viaOverseerSkretu OverseerSkretu

June 08 2018

Siedut
9570 c4d6
Reposted fromzciach zciach viaOverseerSkretu OverseerSkretu

June 07 2018

9962 d435 500
Reposted fromkoldun koldun viaOverseerSkretu OverseerSkretu

June 04 2018

Siedut
6479 0073 500
Reposted fromSanthe Santhe viaczinok czinok
Siedut
9437 a8ad
Reposted fromtichga tichga viaPsaiko Psaiko

June 03 2018

Siedut
Jeśli słuchalibyśmy naszego rozumu, nigdy byśmy się nie zakochali. Nigdy nie przeżylibyśmy przyjaźni. Nigdy nie rozpoczęlibyśmy biznesu, bo bylibyśmy zbyt cyniczni. Ale to nonsens. Za każdym razem trzeba skakać w przepaść i budować skrzydła po drodze.
— Annie Dillard
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viathenatuss thenatuss

May 28 2018

Siedut
6493 9855 500
Siedut
0581 369e 500
Reposted fromSanthe Santhe

Creative photos from mom and her two daughters

Reposted fromherecomeschaos herecomeschaos viaolewka olewka

May 26 2018

Siedut
Siedut
Do niektórych znajomości trzeba dorosnąć,
nie tylko po to,
by w nie wejść
ale też po to -
by umieć je zakończyć.
— "List w butelce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialittleburn littleburn

May 24 2018

Siedut
0133 c6ed 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaNayu Nayu

May 23 2018

Siedut
6163 3a67
Reposted fromMatalisman Matalisman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl