Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

Siedut
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaschaaf schaaf

May 21 2019

Siedut
7978 8fa7 500
Reposted frommonika88 monika88

May 18 2019

Siedut
7156 4f11 500
Reposted fromciarka ciarka viablackheartgirl blackheartgirl

May 08 2019

Siedut
Siedut

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viablackatlass blackatlass
Siedut
6733 c58e 500

April 27 2019

Siedut
3629 bc7d
Reposted fromkiffer kiffer
Siedut
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax vianotperfectgirl notperfectgirl

March 27 2019

Siedut
7684 fd29 500
Reposted frommangoe mangoe viashowmetherainbow showmetherainbow
Siedut
3799 7008
Reposted fromzelbekon zelbekon viasucznik sucznik
Siedut
2215 5984 500
Reposted fromkelu kelu viasucznik sucznik
Siedut
3737 3a43 500
Reposted frompiehus piehus viasucznik sucznik
Siedut
7022 d8c4
Reposted fromtichga tichga viasucznik sucznik
Siedut
Reposted fromFlau Flau viainzynier inzynier

March 11 2019

Siedut
1111 bd0e 500
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata
Siedut
8224 d0f0 500
Reposted fromDennkost Dennkost viasargon sargon

March 07 2019

Siedut

March 02 2019

Siedut

March 01 2019

Siedut
Reposted fromHeadbanger Headbanger viapsychedelix psychedelix
Siedut
Alfabet udanych związków kulinarnych
Reposted fromsober sober viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl